ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลับกองปุ๋ยหมัก พด. 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างกลับกองปุ๋ยหมัก พด. 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิทักษ์ ชอบแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง