ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวคอมเซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 19,300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง