ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 232,320 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง