ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายพิทักษ์ ชอบแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง