ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการถังทรงกระบอก และน้ำตาลธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ร้านเจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 22,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง