ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการการแปรรูปผลไม้และผัก จำนวน 2,912 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางณัฎฐา หงส์สิทธิพันธ์ุ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,296 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง