ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น พืชพันธ์ุ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง