ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องมือทำสวน จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีรวัฒน์ค้าวัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,823 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง