ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจ.พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,488.03 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง