ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 4 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฏฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง