ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หมึกพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวคอมเซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 15,660 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กันยายน 10, 2021 — 9:53 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017