ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิทักษ์ ชอบแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 53,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง