ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินหลังการทดลองข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินหลังการทดลองข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาแล๊ะ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง