ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หมึกพิมพ์ จำนวน 7 กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวคอมเซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง