ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มูลสัตว์ และซังข้าวโพดหรือใยที่ได้จากต้นป่านหรือใยปาล์ม จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฐา หงส์สิทธิพันธ์ุ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,060 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง