ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปลา การแปรรูปผลไม้และผัก มูลสัตว์ และขี้เลื่อย จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฏฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,420 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง