ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น แฟ้ม สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก ผ้าเทป เชือก ริบบิ้นตกแต่ง และแท่นประทับตรา จำนวน 6 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,371 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง