ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การแปรรูปผลไม้และผัก จำนวน 3,825 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฐฎา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง