ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตวามร่วมมือพัฒนาตำบล (Smart Tamboo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตวามร่วมมือพัฒนาตำบล (Smart Tamboo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มูลสัตว์ การแปรรูปผลไม้และผัก และบริการแปรรูปน้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์น้ำตาล จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 12,080 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง