ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจและจัดทำสำมะโนที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจและจัดทำสำมะโนที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาเก็บข้อมูล จำนวน 1,100 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางขอตีเย๊าะ เสดหลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง