ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเกษตร โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อการเกษตร โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น การแปรรูปน้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล และมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 27,760 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง