ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning By Agi Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning By Agi Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะแหล่ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง