ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัด มาย ซัคเซส ช็อป (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 256,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง