รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  6 ประจำปี  2565