ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น พืชพันธุ์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสง่า พงษ์สีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 148,750 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง