ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 9866 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 9866 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีศักดิ์ อะไหล่ยตน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง