ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3.5 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาแล๊ะ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,075 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง