สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2565 นายอิทธิศักดิ์ ขุนทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ รัตนพันธุ์ นักวิชาการเกษตร และนางสาวอลิสา สมกาย เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งทางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล เป็นผู้จัดขึ้น การประชุมประชาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม