ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสาคร นาคะสรรค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง