ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.4 บ้านแป-ระ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.4 บ้านแป-ระ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาแล๊ะ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง