สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ร่วมกับการยางแห่งประเทศสาขาละงู ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราตำบลละงู

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราตำบลละงู อำเภอละงู เพื่อให้สมาชิกแปลงใหญ่ยางพาราฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ยางพาราตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดำเนินการโดย การยางแห่งประเทศสาขาละงู