ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (สาธิตปรับปรุงบำรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (สาธิตปรับปรุงบำรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางขอตีเย๊าะ เสดหลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง