ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มูลสัตว์ และต้นปาล์ม จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางขอตีเย๊าะ เสดหลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,030 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง