ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปุ๋ยหมัก จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 34,180 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง