ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถกลบตอซัง โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างไถกลบตอซัง โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกอเดช หลงสมัน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง