ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

วันที่27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล และผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวดสตูล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบ ในการดำเนินการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด โดยจำแนกออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อให้เป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินงานจำแนกประเภทที่ดินฯ ในจังหวัดสตูล จำนวน 3 ป่า 54 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 8 ตำบล พื้นที่ประมาณ 6,127 ไร่ในจังหวัดสตูล ต่อไป…