ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต่อยอด ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต่อยอด ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปลาป่น และการแปรรูปผลไม้และผัก จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมชาย เหมาะแหล่ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง