ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต่อยอด ปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต่อยอด ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปุ๋ยหมัก จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย ซัคเซส ช็อป เป็นเงินทั้งสิ้น 24,480 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง