ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำตาลธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน และมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฎฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง