ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หมึกพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน นิวคอมเซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 5,950 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง