ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการความร่วมมือพัฒนาตำบล (Smart Tamboon) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการความร่วมมือพัฒนาตำบล (Smart Tamboon) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย ซัคเซส ช็อป เป็นเงินทั้งสิ้น 12,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง