ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ธาม การโยธา เป็นเงินทั้งสิ้น 496,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง