ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข็มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข็มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มูลสัตว์ จำนวน 1,910 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางขอตีเยาะ เสดหลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,640 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง