ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การแปรรูปผลไม้และผัก และปลา จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางขอตีเยาะ เสดหลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง