ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศราวุฒิ สามพัฒน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 178,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง