ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 48 ตัวอย่าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาและ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง