ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่ ม.1 บ้านห้วยน้ำดำ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 13-0-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่ ม.1 บ้านห้วยน้ำดำ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 13-0-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 13-0-00 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสาคร นาคะสรรค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 122,850 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง