รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ประจำงวด  10 ประจำปี  2566