ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานแผนตำบล จำนวน 75 เล่ม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างจัดทำเล่มรายงานแผนตำบล จำนวน 75 เล่ม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างงาน จำนวน 75 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ดี.ไซน์ กราฟิกแอนด์ปริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,250 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง