Posts: 546

satun12

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าทำหนังสือแผนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูล เก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โครงการงานวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินหลังการทดลองข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พาเลทใช้สำหรับวาง เมล็ดปอเทือง เชื้อ พด.ต่างๆ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ม.3 บ้านควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017