Posts: 490

satun12

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ้านทุ่งไหม้ ม.1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล บ้านหนองยูง ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2564
 5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2564
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก พื้นที่โครงหนองนาโมเดล ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 3 สระ ดังนี้ ขนาด 2,100 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ ขนาด 2,800 ลบ.ม. จำนวน 2 สระ พร้อมป้ายโครงการ
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลควนโน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 2 สระ มีขนาดสระดังนี้ ขนาด 2,100 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ ขนาด 3,500 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ พร้อมป้ายโครงการ
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5 สระ ดังนี้ ขนาด 2,100 ลบ.ม. จำนวน 4 สระ ขนาด 3,500 ลบ.ม. จำนวน 1 สระ ในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อสารเคมีวิเคราะห์ดินโครงการวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพด-ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร
 19. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2564
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017